Để chuẩn bị cho năm học mới trường mầm non Lao Chải đã tiến hành lao động tại tất cả các điểm thôn. Bước đầu đã dọn dẹp sạch sẽ kuoon viên trong và ngoài lơp học. Công tác huy động phụ huynh cùng lao động với cô đã được các cô thực hiện rất hiệu quả, hầu hết các điểm trường đã có phụ huynh cùng tham gia với hà trường.