Sinh hoạt chuyên môn tại lớp MG 5- 6 tuổi thôn Lồ. 

Chủ đề lớn: Quê hương đất nước Bác Hồ

Chủ đề nhỏ: Thủ đô Bác Hồ

Đề tài: Vẽ theo mẫu: " Vẽ lăng Bác Hồ"

Đối tượng: 5- 6 tuổi

Người dạy: Vi Thị Biểu