Sinh hoạt chuyên môn ngày 21/12/2018. Đánh giá tình hình chuyên môn tháng 11 và triển khai công tác tháng 12. Đánh giá xếp loại hồ sơ giáo viên và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia hội giảng cấp huyện. Chủ trì buổi sinh hoạt là đồng chí Đỗ THị Huyền ( PHT) cùng toàn thể giáo viên trong trường có mặt đầy đủ. Buổi sinh hoạt đã đưa ra những giải pháp và chia sẻ kinh nghiệm lên lớp, soạn giáo án để tiết dạy được hay và linh hoạt hơn cùng với đó là sự góp ý kiến để trang bị nhiều kiến thức cho các giáo viên tham gia hội giảng có thể đạt kết quả tốt nhất.