Nhà trường đã tiến hành thăm lớp dự giờ đầu năm nhằm kiểm tra tình hình dạy và học tại các điểm thôn