Ngày 08/07/2020 Chi bộ 9 - Trường mầm non đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Cù Thị Phương Thảo. Sau đây là chi tiết lễ kết nạp.

Chi bộ tiến hành lễ chào cờ, tuyên bố lý do

Lễ Chào cờ 

Bí thư chi bộ: Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương đọc quyết định kết nạp Đảng viên và trao quyết định cho đồng chí Cù Thị Phương Thảo. 

ĐC Nguyễn Thị Mai Hương đọc quyết định kết nạp Đảng viên
Trao quyết định kết nạp Đảng viên mới

Tiếp tục chương trình đồng chí đảng viên mới đọc lời tuyên thệ

ĐC Cù Thị Phương Thảo đọc lời tuyên thệ

Đại diện chi bộ: Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương đã nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên và chính thức giúp đỡ Đảng viên dự bị.

Đại diện chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên

Cuối cùng, buổi lễ đã diễn ra tốt đẹp.