Sinh hoạt chuyên môn định kì tháng 9, 

hoạt động học: Toán. 

Đề tài: " Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng".

Đối tượng: 5-6 tuổi